Diskussioner taggade Google

Google ド ラ イ ブ ア ド オ ン を 使用 し て Google ド ラ イ ブ 内 の 画像 を ブ ロ グ に 貼 り 付 け た い の で す が, 画像 を ペ ー ジ に 貼 り 付 け る 際 に 画像 の サ イ ズ を 調整 す る こ と は 可能 で し ょ う か? も し 画像 サ イ ズ が 複数 の 選 択 肢 か ら選 べ る の で あ れ ば, 異 な る 解像度 の 画像 は そ れ ぞ れ Google ド ラ イ ブ に 保存 さ れ る の で し ょ う か. 以上, ご 回答 を お 願 い い た し ま す. [fastsättning] screenshot_01.png [/ infästning] ...
Det vore fantastiskt om detta skulle kunna läggas till. Jag har redan WP-filnedladdning och stöd för delade enheter skulle vara idealiskt för oss klienter som skapar ett intranät eller filarkiv ...
Vi älskar WP-File Download-plugin men vi har vissa problem som användarna rapporterar. Huvudfrågan är att vi använder Google-enhet ganska mycket och de är irriterade över att de måste ladda ner ett Word-dokument varje gång de vill visa en Google Doc. Det här ...
Hej hur mår du ? Jag använder kompassprogrammet http://www.fountainware.com/compass/ när jag exporterar KML-fil och importerar till My maps location fungerar inte. när du importerar KML-fil till Google Earth, visas korrekt (OK) kml-exempelfil bifogad och s ...
Vad betyder den nya Google Maps plattformen för oss, LinkyMap-användare: hur man hanterar Google-kontoändringar, API-ändringar och fakturering. Läs mer om vad som förändras för Google Maps Platform.De säger att "börjar den 11 juni 201 ...
Hej, jag behöver en post på Google+. Med vänlig hälsning Thorsten ...
Hej, hur exakt fungerar tillägget med tanke på kontaktdata som jag anger i den. Är någon av dessa adresser som skickas till Google för att använda den här typen av tjänster eller är data sparade och säkra på min webbplats och google-kartan används bara som ett slag ...
  • Sida:
  • 1